Skip to content

CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

 1. AVÍS LEGAL

El lloc web www.picartpetcare.com (en endavant, el “Lloc Web”) és titularitat de la societat PIENSOS PICART, S.A. amb domicili social a Av. de Sant Nonet, 2, 08458 Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) i titular del CIF número A-08720245 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5143, Foli 66, Fulla 62521 (en endavant, “PICART”).

 1. OBJECTE I ÀMBIT D’ APLICACIÓ

Les presents condicions generals d’ús del Lloc Web (en endavant, les “Condicions d’ús”) constitueixen, juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies, el conjunt de normes que regulen l’ús del Lloc Web, així com la relació entre PICART i els Usuaris. Les presents Condicions d’Ús regulen en concret les normes a respectar i complir en l’ús del Lloc Web, per això, es recomana a l’ Usuari llegir detingudament les presents Condicions d’ Ús abans de navegar pel Lloc Web.

Les presents Condicions d’ Ús estaran sempre a disposició dels Usuaris en el Lloc Web per a que puguin consultar-les, arxivar-les o imprimir-les sempre que vulguin.

Tant les presents Condicions d’Ús, com la Política de Privacitat i la Política de Cookies s’han redactat de conformitat amb el disposat en la normativa vigent aplicable en matèria d’Internet, consumidors i usuaris, comerç electrònic i protecció de dades, entre d’altres, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques en el què respecta al tractament de dades personals i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

 1. ACCÉS AL LLOC WEB

A l’accedir al Lloc Web passa a tenir la condició d’usuari (en endavant, l’ “Usuari”). L’ Usuari pot navegar lliurement pel Lloc Web i accedir al mateix tants cops com vulgui. L’ accés al Lloc Web és gratuït excepte en la part relativa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet que l’ Usuari hagi contractat.

A l’accedir al Lloc Web i navegar per ell, l’ Usuari declara que és major d’edat i que disposa de la capacitat legal necessària per a navegar pel Lloc Web, així com per a comprendre i acceptar íntegrament les presents Condicions d’ Ús.

 

 

 1. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

Com a Usuari es compromet a usar el Lloc Web conforme a les presents Condicions d’Ús, la bona fe i la legislació vigent. Així mateix, manifesta i garanteix ser major d’edat i comprendre les presents Condicions d’ Ús. Queda terminantment prohibit qualsevol ús del Lloc Web i les seves funcionalitats fraudulent, abusiu, il·lícit o contrari a la bona fe per part de l’ Usuari.

En tot cas l’ Usuari haurà d’abstenir-se de:

 1. Reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar o modificar el Lloc Web o qualsevol dels seus continguts, incloses les presents Condicions d’ Ús, independentment del fi d’aquest ús, sense autorització prèvia i per escrit de PICART.
 2. Introduir en el Lloc Web o la seva xarxa programes de dades susceptibles de provocar danys en els sistemes informàtics de PICART, els seus proveïdors o tercers.
 3. Realitzar qualsevol tipus d’ activitat il·lícita, fraudulenta, contrària a les presents Condicions d’ Ús, la legislació vigent i/o la bona fe o que impedeixi i/o dificulti la correcta utilització del Lloc Web o els seus continguts.
 4. Inserir en pàgines webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes qualsevol tipus d’enllaç o vincle que permeti vincular o reproduir el Lloc Web o els continguts del mateix amb les anomenades webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes excepte si l’ enllaç únicament vincula directament a la pàgina principal del Lloc Web sense que pugui reproduir-lo de cap forma.
 5. Vincular o reproduir el Lloc Web o els seus continguts des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials alienes que siguin contràries a la llei, ofensives o atemptatòries contra la dignitat humana, els drets fonamentals o la pròpia PICART i/o siguin susceptibles de ser considerades com delictives.
 6. Introduir i/o difondre en el Lloc Web continguts que atemptin contra els drets humans i la dignitat de les persones com per exemple contingut racista, xenòfob, pornogràfic o que suposi apologia del terrorisme.

 

 1. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I COOKIES

Tal i como estableix la nostra Política de Privacitat, PICART es compromet a tractar les dades dels Usuaris respectant sempre la seva confidencialitat i a utilitzar-los d’acord amb les finalitats per les que són captades, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adaptar totes les mesures necessàries per a evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés de tercers no autoritzats d’acord amb l’establert en la legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal.

Per a saber més sobre com tractem les seves dades de caràcter personal, si us plau llegeixi la nostra Política de Privacitat i la nostra Política de Cookies.

 1. RÈGIM DE RESPONSABILITATS

L’Usuari haurà d’usar el Lloc Web i els seus continguts conforme a l’establert en les presents Condicions d’Ús, la legislació vigent i la bona fe. Queda expressament prohibit qualsevol ús del Lloc Web o els seus continguts contraris a les presents Condicions d’Ús, la llei o la bona fe, independentment que aquest ús tingui o no finalitat econòmica.

L’ Usuari serà responsable de qualsevol dany o per qualsevol dany o perjudici causat a PICART o a tercers derivat directa o indirectament de qualsevol ús que l’ Usuari faci del Lloc Web o dels seus continguts contrari a les presents Condicions d’Ús, la llei, la moral, l’ ordre públic o la bona fe.

PICART requereix de serveis proporcionats per tercers per a que el Lloc Web i el seu contingut estiguin accessibles. És possible que tot i els esforços que realitza PICART per a mantenir disponible i accessible el Lloc Web, aquest pugui veure’s suspès, interromput o cancel·lat per causes alienes a PICART. Per això PICART no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al Lloc Web o el seu contingut, ni que el mateix es trobi actualitzat en tot moment o es mostri en la seva última versió. En conseqüència, PICART declina qualsevol responsabilitat pels danys o perjudicis que puguin derivar-se a l’Usuari com a conseqüència de la suspensió, interrupció, falta de continuïtat, caiguda de la xarxa o desconnexió del Lloc Web.

En cap cas i sota cap concepte respondrà PICART pels danys o perjudicis derivats a l’ Usuari per causes no imputables a PICART tals com, merament a títol d’exemple i en cap cas limitatiu, catàstrofes naturals, situacions de força major o urgència extrema, virus, components nocius, mal funcionament del navegador, caigudes de xarxa, intrusions informàtiques o atacs de tercers.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El Lloc Web i el seu contingut són objecte de protecció en aplicació de la normativa vigent en matèria de Propietat Intel·lectual i Industrial. PICART és el titular o té degudament llicenciats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc Web i el seu contingut.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posta a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació, tingui o no finalitats comercials i / o caràcter onerós o gratuït del Lloc Web o del seu contingut, sense el consentiment previ i exprés de PICART.

PICART es reserva tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre el Lloc Web i el seu contingut. En cap cas i sota cap concepte l’accés al Lloc Web o la navegació en el mateix suposen una cessió de cap tipus per part de PICART dels drets de propietat intel·lectual o industrial del Lloc Web i el seu contingut.

Al reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar l’Usuari qualsevol contingut en o a través del Lloc Web, garanteix a PICART que és el legítim titular dels mateixos o que ostenta els drets d’imatge, de propietat intel·lectual i / o industrial o qualsevol altre necessaris per al seu ús, reproducció i comunicació pública sobre els mateixos. Així mateix, al reproduir, difondre, publicar, compartir o enviar qualsevol contingut, independentment de la seva naturalesa o contingut, en o mitjançant el lloc web cedeix gratuïtament a PICART sobre aquests continguts de manera no exclusiva, per a tot el món, fins que les obres entrin en el domini públic i de manera irrevocable tots els drets d’explotació de propietat intel·lectual en totes les seves modalitats incloent la facultat de subllicenciar a tercers aquests drets.

 

 1. ENLLAÇOS

Les webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc Web hauran d’informar clarament que no compten amb l’autorització, ni la supervisió de PICART i que aquesta vinculació o enllaç no comporta, suposa o implica associació de cap tipus entre PICART i les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc Web.

En tot cas, qualsevol enllaç que tingui com a destinació el lloc web haurà de dirigir de manera directa a la home page o pàgina d’inici del Lloc web mitjançant un clic a l’adreça URL del web abastant la totalitat de la pantalla de la home page o pàgina d’ inici del Lloc Web.

PICART no respon en cap cas i sota cap circumstància, dels continguts, informacions o dades relatives al lloc Web, al seu contingut o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc Web.

PICART no respon en cap cas i sota cap circumstància dels continguts, informacions o dades relatives al Lloc Web, als seus continguts o a qualsevol altra matèria que continguin les webs, plataformes, fòrums, xats, blocs o xarxes socials aliens que enllacin o vinculin al Lloc Web.

Queda expressament prohibit enllaçar o vincular al Lloc Web des de webs, plataformes, fòrums, xats, blogs o xarxes socials contràries a la llei, la moral i les bones costums, especialment aquelles amb continguts pornogràfics, il·lícits, il·legals o atemptatoris contra els drets humans.

 1. DURADA I MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

Les presents Condicions d’Ús estaran vigents durant el temps que estiguin exposades als Usuaris en el Lloc Web, de manera que quan siguin modificades o actualitzades total o parcialment, les presents Condicions d’Ús deixaran d’estar vigents, sent les noves condicions d’ús les que passin a regular l’ús del Lloc Web i la relació entre PICART i els Usuaris.

PICART informa als Usuaris que les presents Condicions d’Ús varien amb el temps. Així, PICART es reserva la facultat de modificar les presents Condicions d’Ús quan això sigui necessari com a conseqüència de canvis en el Lloc Web; modificacions de PICART a nivell societari; circumstàncies econòmiques, operatives o de negoci o canvis en el model de negoci de PICART i / o novetats legislatives o jurisprudencials. En cas de modificació de les presents Condicions d’Ús, PICART avisarà als Usuaris al home page del Lloc web dedicat a aquesta circumstància per tal de que els Usuaris estiguin degudament informats i puguin consultar les revisions, modificacions o actualitzacions a la seva satisfacció.

 1. ATENCIÓ A L’USUARI

PICART posa a disposició dels Usuaris un formulari de contacte a través del Lloc Web, el telèfon de contacte 938 45 01 21 i l’adreça de correu electrònic picart@picart.es perquè puguin posar-se en contacte amb PICART per solucionar qualsevol problema o dubte que tinguin.

 1. FUR I LLEI APLICABLE

Les presents Condicions d’Ús juntament amb la Política de Privacitat i la Política de Cookies es regeixen per la normativa espanyola vigent en cada moment. En cas de controvèrsia, ambdues parts es sotmetran per a la resolució dels conflictes al fur que correspongui a l’Usuari segons la normativa aplicable.

 1. GENERALITATS

En cap cas i sota la falta d’exercici dels seus drets per part de PICART, es pot entendre com una renúncia als mateixos.

Els encapçalaments continguts en les presents condicions són merament orientatius o informatius, de manera que no afecten, qualifiquen o amplien la interpretació de les mateixes.

En el cas que qualsevol de les clàusules contingudes en les presents Condicions fos declarada nul·la, abusiva o inaplicable, total o parcialment, per un òrgan judicial o administratiu, aquesta declaració afectarà de manera individual a la clàusula en qüestió, tenint-se la mateixa per no posada i sense que la declaració de nul·litat, abús o inaplicabilitat pugui estendre’s sota cap concepte a la resta de condicions, que subsistiran.

Última versió: 21 de Desembre de 2020.

Back To Top