Skip to content

INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

PIENSOS PICART, S.A. desitja posar en coneixement dels usuaris de la nostra web www.picartpetcare.com (des d’ara, el “Lloc Web”) la present informació addicional sobre protecció de dades (des d’ara, “Política de Privacitat), on proporcionarem de manera transparent tota la informació sobre el tractament de les seves dades personals, les finalitats per les quals les tractem i els drets que podem exercir.

 1. QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

La companyia responsable del tractament és PIENSOS PICART, S.A. (en endavant “PICART”) constituïda d’acord a la legislació espanyola, titular del CIF A-08720245 amb domicili social en Av. de Sant Nonet, 2, 08458 Sant Pere de Vilamajor (Barcelona) i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 5143, Foli 66, Full 62521.

Si té qualsevol dubte respecte dels tractaments que realitzem sobre les seves dades personals, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic: picart@picart.es

 1. QUE ÉS UNA DADA I UN TRACTAMENT DE CARÀCTER PERSONAL?

Una dada de caràcter personal és aquella informació que identifica o pot identificar a una persona. Per exemple, les dades que poden identificar directament a una persona són el nom i el cognom, mentre que el número de D.N.I pot arribar a identificar-la. Les dades de caràcter personal inclouen informació com el telèfon mòbil, l’adreça de correu electrònic, data de naixement i sexe entre d’altres. També podrien incloure els identificadors numèrics com l’adreça IP del seu ordinador, així com la informació que s’obté a través de les cookies.

D’altre banda, un tractament de caràcter personal és tota operació o conjunt d’operacions que realitzem sobre les seves dades personals, com per exemple, la recollida, registre, conservació, utilització i comunicació de les seves dades.

 1. QUINES DADES PERSONALS RECOPILEM?

Per poder realitzar correctament el tractament de dades recollides a la Política de Privacitat, necessitem determinada informació sobre vostè. Per aquest motiu, recopilem la informació i les dades que ens facilita a través dels canals d’ interacció i comunicació amb PICART. Les dades que podem recopilar sobre vostè a través d’aquests canals són les següents:

 • Nom i cognom;
 • Adreça de correu electrònic;
 • Informació sobre l’ús i navegació pel Lloc web (pàgina web des de la qual arriba al Lloc web, capes del mateix visitades, processos iniciats i abandonats, adreça IP, tipus de dispositiu des del qual s’accedeix, temps que ha estat al Lloc web, etc.);
 • Valoracions i opinions sobre notícies i/o publicacions.

Qualsevol informació que pugui facilitar el contacte amb nosaltres per qualsevol via o canal.

 1. A TRAVÉS DE QUINS CANALS RECOLLIM LES DADES PERSONALS?

A PICART només captem i tractem la informació que vostè ens facilita a través de les següents vies:

 1. Participació voluntària en alguna de les nostres accions promocionals (com ara sortejos, concursos, etc.);
 2. Interacció amb PICART a l’utilitzar els nostres serveis de contacte o atenció al client;
 3. Formulari per publicar comentaris i opinions al nostre Lloc web;
 4. Formulari per compartir informació de la seva mascota;
 5. Subscripció al nostre butlletí; i
 6. Interacció amb el nostre Lloc web i amb PICART per xarxes socials.
 1. QUINS DRETS POT EXERCIR?
 • Drets d’accés

Té dret a saber si PICART tracta les seves dades personals i, en aquest cas, conèixer quines dades tracta.

 • Dret de rectificació

Té dret a modificar aquelles dades seves incorrectes o incomplertes. Per això haurà d’indicar quines dades desitja modificar i acreditar-les adequadament.

 • Dret a l’oposició

En els supòsits legalment previstos pot oposar-se en qualsevol moment, per motius relacionats amb la seva situació particular, a que tractem les seves dades. En el nostre cas, pot oposar-se  a tots els nostres tractaments, excepte al manteniment de les llistes de supressió, per ser una obligació legal de PICART. Respecte als tractaments de Gestió de la participació dels usuaris en accions promocionals i Gestió de la relació amb els usuaris, recordi que la seva oposició a la realització d’aquests tractaments comportarà la impossibilitat de que PICART pugui prestar-li el servei sol·licitat. Per la resta  de tractaments amb base legitimadora del seu consentiment, sempre es pot oposar als mateixos i/o revocar el seu consentiment.

 • Drets de supressió

Aquest dret permet la cancel·lació de les seves dades personals. Això no significa que les seves dades siguin totalment eliminades, sinó que les seves dades es conservessin bloquejades de manera que s’impedeix el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals per l’atenció de possibles responsabilitats que hagin sorgit com a conseqüència del tractament durant el termini de prescripció d’aquestes últimes.

 • Dret a la portabilitat de dades

Té dret a rebre i/o transferir a un altre responsable el tractament diferent de PICART d’aquelles dades personals que l’incumbeixin i que ens hagi facilitat.

 • Dret a la limitació en el tractament
 • Té dret a sol·licitar-nos que suspenguem el tractament de les seves dades quan (i) hagi impugnat l’exactitud de les seves dades, mentre es verifica si els motius legítims de PICART prevalen sobre els seus com a interessat. Igualment, aquest dret li permet sol·licitar a PICART que conservi les seves dades personals quan (i) el tractament de dades sigui il·lícit i com interessat s’oposi a la supressió de les dades, sol·licitant en el seu lloc una limitació del seu ús; o (ii) PICART ja no necessita les dades personals per fins del tractament, però els necessita per la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Podrà exercir els seus drets enviant la petició a la següent adreça de correu electrònic picart@picart.es o bé per correu postal mitjançant la sol·licitud escrita i signada, acreditant en tots dos casos la seva identitat, dirigida a: PIENSOS PICART, S.A., Av. Sant Nonet, 2, 08458 Sant Pere de Vilamajor (Barcelona). Així mateix, l’informem de que, en el cas que consideri que PICART no ha satisfet correctament l’exercici dels seus drets podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), dirigint-se a la seva pàgina web http://www.aepd.es.

 1. QUINS TRACTAMENTS REALITZEM AMB LES SEVES DADES I AMB QUINA FINALITAT?

Volem ser transparents amb vostè i informar-lo sobre els tractaments que portem a cap amb les seves dades i les finalitats per les quals tractem aquestes dades. Per aquest motiu, hem procedit a separar la informació relativa en taules independents.

Cada taula descriptiva de cada tractament de dades personals recull la següent informació:

                Per a quines finalitats tractem les seves dades?

En aquesta columna expliquem amb quina finalitat tractem les seves dades personals.

Quina és la base legal que ens legitima el tractament de les seves dades?

La normativa de protecció de dades requereix que pel tractament de les seves dades personals tinguem una base que legitimi aquest tractament. Així, per tractar la seva informació personal ens basem en les següents bases legals:

L’execució del contracte: Per tal de complir amb les obligacions recollides a les bases legals que regulen la participació a les nostres accions promocionals i tractar les seves dades de caràcter personal. Com la seva negativa a proporcionar-nos aquelles dades personals que resulten necessàries per participar en les nostres accions promocionals implicarà la impossibilitat de permetre la seva participació.

Obligació legal: PICART actua com responsable de les seves dades i és per això pel que ha de complir amb una sèrie d’obligacions imposades per normativa comptable, fiscal, de consum, de protecció de dades, etc. Per tant, PICART mantindrà la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades en una llista de supressió, en compliment de l’obligació legal derivada del Reglament (EU) 216/679 del Parlament i del Consell, del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de les dades personals i  a la lliure circulació d’aquestes dades i per el qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

El seu consentiment: En el cas de que PICART desitgi realitzar cap tractament de les seves dades la justificació legal no pot basar-se en la base legal anteriorment explicada, com seria posant-se en contacte amb nosaltres a través del nostre servei d’atenció al client, sol·licitarem prèviament el seu consentiment per aquest tractament. En tot cas, l’informem que en aquests casos sempre podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment.

Durant quant de temps conservem les seves dades?

En aquesta columna s’informa de manera orientativa durant quant de temps conservem les seves dades. El temps de conservació dependrà en tot cas del tractament que es porta a terme sobre la seva informació personal. Ha de tenir en compte que determinada normativa ens pot obligar a conservar determinades dades dels usuaris durant un temps determinat.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

En aquesta columna descriu els drets que pot exercir sobre les seves dades personals segons el tractament que es realitzi sobre els mateixos. Haurà de tenir en compte que depenent de la base legal que legitimi el tractament de les seves dades, els seus drets poden quedar limitats.

Tot seguit, trobarà descrits amb detall els diferents tractaments que PICART realitza de les seves dades personals:

 1. Gestió de la relació amb els seus usuaris
Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?¿Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
Proporcionar un servei d’atenció al client per tal de tramitar i donar resposta a consultes, dubtes o sol·licituds d’informació enviades pels usuaris.Gestionar i publicar els comentaris, opinions i valoracions enviades pels usuaris.Consentiment de l’usuari.Les dades personals de l’interessat seran tractades per PICART mentre estigui vigent la relació o mentre sigui necessari per resoldre la consulta realitzada. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se. Assolit un termini màxim de conservació de les dades personals, PICART anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari.Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.
 1. Enviament de comunicacions comercials per vies electròniques
Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
Enviament de comunicacions comercials per vies electròniques amb finalitat informativa i publicitària.Consentiment de l’interessatLes seves dades personals seran tractades per PICART fins que exerceixi el seu dret d’oposició o supressió o retiri el seu consentiment. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini legalment estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se. Assolit el termini màxim de conservació de les dades, PICART anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari.Té dret a oposar-se a rebre newsletter en qualsevol moment a través de les següents vies: –           Revocant el consentiment en qualsevol moment a través de l’enviament d’un correu electrònic sol·licitant-lo a picart@picart.es–           Seguint les instruccions a la part inferior de les comunicacions electròniques que rebi. Així mateix, podrà exercir els drets descrits a l’apartat 4 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.
 1. Gestió de la participació en accions promocionals
Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
Gestionar la correcta participació dels usuaris en les diferents accions promocionals (sortejos, concursos, etc.) organitzats per PICART. Gestionar, en el seu cas, l’entrega del premi als participants de les accions promocionals que resultin guanyadors d’aquestes. Gestionar qualsevol incidència, sol·licitud d’informació o reclamació relacionada amb o derivada de les accions promocionals organitzades per PICART. Complir amb les obligacions legals exigibles a PICART.El tractament és necessari per: (i) L’Execució de les bases legals voluntàriament acceptades pels clients, subscriptors i /o usuaris al participar en les diferents accions promocionals organitzades per PICART. (ii)El compliment per part de PICART de les obligacions legalment exigibles, derivades, entre d’altres, de consum, protecció de dades, fiscalitat i tributs.Les dades personals seran tractades per PICART fins que exerceixi el seu dret d’oposició o supressió o retiri el seu consentiment. Posteriorment, les dades personals proporcionades es conservaran degudament bloquejades durant el termini estipulat de prescripció de les accions que puguin derivar-se com a conseqüència de la relació existent entre PICART i el participant. Assolit el termini màxim de tractament de les dades, PICART anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari.Pot exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.
 1. Manteniment de llistes de supressió actualitzades per evitar ser contactat
Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
 Mantenir una llista de supressió amb la confirmació d’aquells usuaris que hagin sol·licitat la supressió de les seves dades o la seva oposició al tractament d’aquestes.Obligació legal: el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE ens obliga a respectar els seus drets i mantenir evidència del compliment per la nostre part de la petició de l’exercici del dret a la cancel·lació.Conservarem les seves dades personals durant el termini legalment previst per la interposició de qualsevol reclamació relacionada amb la efectiva o deficient resposta per la nostre part al dret de supressió o oposició que hagi exercit. Assolit el termini màxim de conservació de les dades, PICART anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari.Els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat queden limitats per ser aquest un tractament fonamentat en una obligació legal.
 1. Gestió dels processos de selecció de personal
Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
Tramitar la sol·licitud d’ocupació, la participació en els processos de selecció de personal i/o l’enviament del CV enviat pel sol·licitant/candidat. Remetre al sol·licitant o candidat la informació per vies electròniques o telefòniques sobre els nous processos de selecció, oportunitats d’ocupació i/o vacants a PICARTEl consentiment del sol·licitants i/o candidats.Les dades proporcionades seran conservades fins l’adjudicació del lloc de treball, durant 2 anys des del moment en el qual van ser recollits o proporcionats pel sol·licitant o candidat o fins que aquest darrer exerceixi el dret d’oposició o supressió o retiri el seu consentiment. Assolit el termini màxim de conservació de les dades, PICART anonimitzarà o eliminarà les dades personals de l’usuari.Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat.
 1. Anàlisi de l’ús, funcionament i millora del Lloc web
Amb quina finalitat tractem les seves dades?Sobre quina base legal tractem les seves dades?Durant quant de temps conservem les seves dades personals?Quins són els seus drets i com pot exercir-los?
-Reconèixer a l’usuari quan torna a la web corporativa.-Mantenir la seguretat i protegir la web corporativa d’usos malintencionats.-Adequar la web al tipus de dispositiu emprat.-Adequar la web als criteris de personalització escollits pels usuaris i detectar patrons de navegació.-Analitzar els usos del Lloc web més comuns, valorar l’efectivitat de les seves capes, detectar les dates/hores de gran afluència d’usuaris i detectar patrons de navegació.-Estudiar possibles millores de la web per optimitzar l’experiència d’usabilitat i implementar-lesConsentiment de l’usuariConservarem les dades personals durant el termini que cada tipus de cookie necessiti o fins que retiri el seu consentiment o exerciti el seu dret a la oposició. Assolit el termini màxim de conservació de les dades, PICART anonimitzarà o eliminarà les dades personals.Podrà exercir els drets descrits a l’apartat 5 de la present Política de Privacitat, segons l’estipulat en aquest apartat. També podrà parametritzar l’ús de cookies a través de la nostre eina de gestió de cookies o a través del navegador pel Lloc web, tal i com expliquem a la nostre Política de Cookies.
 1. ¿A QUI COMUNIQUEM LES SEVES DADES PERSONALS?

PICART  no comunicarà a tercers la informació personal que vostè ens proporciona a través de les vies descrites a l’apartat quart, excepte previ requeriment legal o base que legitimi la comunicació, en aquest cas podrà comunicar les dades personals a:

-Assessors legals

-Tribunals

-Administració Tributària

-Organisme de Govern i Administració Pública

-Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat

-Encarregats del tractament que, per prestar els serveis necessaris han d’accedir a certa informació i/o dades personals. Les dades podran ser comunicades a proveïdors amb accés a dades amb qui es formalitzen les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament. PICART subscriu els corresponents contractes d’encàrrec de tractament que recullin les degudes garanties pel que fa al tractament de les dades de caràcter personal, la confidencialitat i la cancel·lació, destrucció o devolució.

Així mateix podrem comunicar la seva informació personal als següents casos:

-Si nosaltres o substancialment tots els nostres actius, són adquirits per un tercer, en aquest cas, les dades de caràcter personal que tenim dels nostres usuaris seran uns dels nostres actius transferits. Qualsevol operació d’aquest tipus serà prèviament informada i comunicada.

-Per protegir la seguretat i els drets del nostre personal, dels nostres usuaris i els nostres sistemes de informació. Això inclou intercanviar informació amb les forces i cossos de seguretat o Tribunals en els casos de detecció de frau, usurpació d’identitat o qualsevol altre ús, tractament o fet il·lícit.

 1. ESTAN LES SEVES DADES SEGURES?

Amb la finalitat d’assegurar un procediment just i transparent de la seva informació personal, adoptarem els procediments adequats que inclouran la implementació de mesures tècniques i organitzatives que tinguin en compte el possible perill i corregeixin qualsevol impressió identificativa a les dades personals tractades, de manera que el perill de qualsevol error es minimitzi, tractant les seves dades de manera justa i segura.

Tota la informació que ens proporciona s’emmagatzema a servidors segurs. Així, un cop hem rebut tota la informació utilitzarem procediments estrictes de seguretat per tractar d’evitar qualsevol accés no autoritzat. Malauradament, la transmissió o comunicació d’informació a través d’internet no és completament segura.

Igualment, ens assegurarem que els nostres proveïdors de serveis també gaudeixin d’estàndards de seguretat adequats per la protecció de les dades de caràcter personal, respecte dels quals, tingui  o puguin arribar a tenir accés, en atenció a la legislació de protecció de dades aplicable vigent a cada moment.

 1. CANVIS A LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat amb el temps podrà variar, degut als possible canvis de criteri seguits a cada moment per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les modificacions legislatives que puguin tenir lloc i els pronunciaments jurisprudencials que resultin d’aplicació a la present política de privacitat. PICART es reserva per tant el dret a modificar la present Política de Privacitat per poder adaptar-la a aquest criteris, així com a novetats jurisprudencials o legislatives.

Back To Top